Głosowanie w wyborach Prezydenta RP 2020 – informacja

Głosowanie w wyborach Prezydenta RP 2020 – informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie przekazujemy informację na temat głosowania w wyborach prezydenckich na terenie hamburskiego okręgu konsularnego. W załączeniu informacja ogólna dotycząca wyborów, dostępna także na stronie internetowej polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w Niemczech:

https://www.gov.pl/web/niemcy/wybory-2020

 

W hamburskim okręgu konsularnym, podobnie jak na terytorium całych Niemiec, będzie można głosować wyłącznie w trybie korespondencyjnym.

Rejestracja na wybory Prezydenta RP w Hamburskim Okręgu Konsularnym (Brema, Dolna Saksonia, Hamburg, Szlezwik-Holsztyn)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 1014) na terenie hamburskiego okręgu konsularnego zostały utworzone trzy obwody głosowania. Apelujemy o dokładne podawanie wszystkich danych teleadresowych oraz równomierne zapisywanie się do hamburskich OKW, by liczba osób głosujących rozłożyła się możliwie równo na wszystkie komisje wyborcze.

 

Obwód głosowania nr 94

HAMBURG I

Konsulat Generalny RP w Hamburgu

Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg

 

Obwód głosowania nr 95

HAMBURG II

Konsulat Generalny RP w Hamburgu

Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg

 

Obwód głosowania nr 75

HAMBURG III

Konsulat Generalny RP w Hamburgu

Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg

 

Ważnym aspektem w głosowaniu 28 czerwca (Niedziela), które pierwotnie miało się odbyć 10 maja, jest tryb potwierdzania lub zgłaszania się do spisu wyborców. W Niemczech w wyborach 28 czerwca 2020 r. będzie można oddać głos tylko korespondencyjnie. Poniżej podstawowe informacje na temat postępowania w poszczególnych przypadkach. Prosimy o dokładne zapoznanie się celem dokonania właściwego sposobu potwierdzenia chęci lub zgłoszenia do głosowania w  I i ewentualnie II turze wyborów:

 

 1. Dopisałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. i chcę wziąć udział w wyborach 28 czerwca 2020 r.

Osoby, które zgłosiły się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. i chcą głosować w wyborach 28 czerwca 2020 r. muszą zgłosić chęć udziału w wyborach korespondencyjnych do 16 czerwca 2020 r. Zgłoszenia chęci można dokonać samodzielnie poprzez system www.ewybory.msz.gov.pl (funkcja: zmień sposób głosowania), za pośrednictwem formularza chęci głosowania korespondencyjnego lub inną dostępną drogą u właściwego konsula na terenie Niemiec tj. Konsula RP w Berlinie, Hamburgu, Kolonii lub Monachium. Zgłoszenia należy dokonać do 16 czerwca 2020 r.

Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy.

 1. Dopisałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r., ale nie przebywam już na terenie Niemiec.

Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania, może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym właściwego konsula na terenie Niemiec, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, tj. Konsula RP w Berlinie, Hamburgu, Kolonii lub Monachium. Konsul skreśli wyborcę ze spisu wyborców.

Jeżeli wyborca ma miejsce stałego zameldowania w Polsce – zostanie on uwzględniony w spisie wyborców prowadzonym przez gminę. Jeżeli wyborca ma zamiar głosować za granicą, to powinien zgłosić się jeszcze raz do spisu wyborców prowadzonego przez właściwego konsula w miejscu pobytu. 

III.                Nie dopisywałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r., a chcę zagłosować w wyborach 28 czerwca 2020 r. 

Osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do spisu wyborców, muszą zgłosić się do spisu wyborców do 15 czerwca 2020 r. do właściwego konsula ze względu na miejsce swojego pobytu w Niemczech, tj. Konsula RP w Berlinie, Hamburgu, Kolonii lub Monachium. Zgłoszenie będzie ważne również na ewentualną drugą turę wyborów.

 1. Dopisałam/-em się do spisu wyborców i wyraziłam/-em chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach 28 czerwca 2020 r. Czy jest możliwość, żeby w ewentualnej II turze zagłosować gdzieś indziej?

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i zmienia miejsce pobytu przed drugą turą wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. O takie zaświadczenie można wystąpić dzień po pierwszej turze wyborów.

WAŻNE! Zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. Konsul wysyła pakiety wyborcze najpóźniej 6 dni przed druga turą wyborów tj. 6 lipca 2020 r.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Z zaświadczeniem można głosować w dniu wyborów w dowolnej komisji, które umożliwiają osobiste oddanie głosu np. w Polsce.

Ad. III Zgłoszeń do spisu wyborców, jeżeli ktoś nie zarejestrował się na głosowanie 10 maja, należy dokonywać osobiście poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: ewybory.msz.gov.pl lub do Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu:

 • telefonicznie (pn, śr, cz, pt: 9:00-14:00, wt. 13:00-18:00): +49 40 611 87 101, -109, -112, -114, -123, -126, -127, -131
 • e-mailowo: hamburg.kg.wybory@msz.gov.pl
 • pisemnie: Konsulat Generalny RP w Hamburgu, Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg
 • ustnie: Konsulat Generalny RP w Hamburgu, Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg
 • faksem: +49 40 632 50 30

 

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: ewybory.msz.gov.pl

 

Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko;
 • imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • dokładny adres pobytu wyborcy za granicą (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto);
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (tzn. adres stałego zameldowania w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;
 • numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Zgłoszenia można dokonać do 15 czerwca 2020 r., do godziny 24:00. W przypadku rejestracji telefonicznej lub osobistej – w czasie otwarcia urzędu.

 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00

 

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula w miejscu pobytu za granicą.

 

Uwaga! Osoby uprawnione do głosowania za granicą:

 

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Z poważaniem / Mit freundlichen Grüßen

 

Mariusz Pindel

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu