Wybory parlamentarne 2019

Wybory parlamentarne 2019

Aby wziąć udział w wyborach krajowych za granicą, obywatele Polski muszą być wpisani do spisu wyborców, sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.
Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie). Aby móc wziąć udział w wyborach należy dokonać samodzielnego zgłoszenia poprzez korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji: ewybory.msz.gov.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego
8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
9. Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie)

Kto może uczestniczyć w wyborach?

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel Polski i posiadający miejsce zamieszkania w Niemczech, który:

• Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
• Nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
• Nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
• Nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
• Posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty
• Zostanie wpisany do spisu wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce 2019 – Głosowanie w Niemczech

Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających w Niemczech zostało utworzonych 23 obwodów głosowania. Poniżej przedstawiamy niemieckie miasta w raz z adresami, gdzie możecie głosować:

Republika Federalna Niemiec Hamburg I, Konsulat Generalny RP Gründgensstraße 20 22309 Hamburg
Republika Federalna Niemiec Hamburg II, Konsulat Generalny RP Gründgensstraße 20 22309 Hamburg
Republika Federalna Niemiec Brema, Deutsch-Polnische Gesellschaft Bremen (Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bremie) Birkenstraße 20 28195 Bremen
Republika Federalna Niemiec Hanower, Polnische Katholische Mission (Polska Misja Katolicka) Stilleweg 12 B 30655 Hannover